Δευτέρα και Παρασκευή, 28/3/2022  έως  8/4/2022

Τα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια, που θα διεξαχθούν στα ελληνικά, θα επικεντρωθούν στην παρουσίαση βασικών νομοθετικών κειμένων της Ένωσης που έχουν εφαρμογή σε δικηγορικές υποθέσεις με διασυνοριακή/διεθνική διάσταση (Βρυξέλλες Ια, Βρυξέλλες ΙΙα, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και Σύστημα Δουβλίνο), με στόχο να εξεταστούν οι πτυχές εκείνες της εφαρμογής τους από τα κράτη-μέλη που εγείρουν ζητήματα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια θα επιχειρηθεί η συνοπτική παρουσίαση της λογικής, χρήσης και λειτουργίας του κάθε νομοθετικού κειμένου – ή της αντίστοιχης ομάδας νομοθετικών κειμένων – και έπειτα θα αναλυθούν συστηματικά οι αποφάσεις εκείνες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων που έχουν εξετάσει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την εφαρμογή των παραπάνω ενωσιακών κειμένων. Παράλληλα, αναφορές θα γίνουν στην ανταπόκριση των εθνικών δικαστηρίων στις νομολογιακές εξελίξεις σε επίπεδο Ένωσης και ΕΣΔΑ, καθώς και στις δυνατότητές των νομικών της πράξης να ενσωματώσουν την εν λόγω νομολογία στην δικηγορική τους πρακτική. Σκοπός είναι, μέσα από την σειρά αυτή των επιμορφωτικών σεμιναρίων να δοθούν στους νομικούς της πράξης τα εργαλεία εκείνα της υπερεθνικής νομολογίας για την καλύτερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την δικηγορική πρακτική, όπως η αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, η απαγωγή παιδιών, τα δικαιώματα των αιτούντων διεθνή προστασία και η έκδοση κατηγορουμένων.

Τα διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια συνδιοργανώνονται από το Πρόγραμμα Jean Monnet EURIS (Η Ευθύνη της ΕΕ στο διεθνές σύστημα), που υλοποιεί το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, και την Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Ν.Δι.Θ.) και έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ).

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
Θα δοθεί πιστοποίηση επιμόρφωσης σε όσα άτομα παρακολουθήσουν 2 από τα 4 σεμινάρια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 | 17:00-20:00

Αθηνά Γιαννακούλα (ΔΝ-Εξωτερική συνεργάτιδα Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Μέλος Διδακτικού Προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δικαστών)

Η απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων


Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 | 17:00-20:00

Ευάγγελος Βασιλακάκης (Καθηγήτης Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ)

Κανονισμός 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Βρυξέλλες Ια) και ζητήματα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων


Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 | 17:00-20:00

Γιώργος Δαφνής και Βασίλης Χριστογιώργος (Τμήμα Προστασίας, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες)

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (Κανονισμός Δουβλίνου) και θεμελιώδη δικαιώματα


Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 | 17:00-20:00

Βασίλειος Κούρτης (Επίκουρος Καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ)

Κανονισμός 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (Βρυξέλλες ΙΙα) και ζητήματα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων


Για συμμετοχή συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής εδώ:

Φόρμα εγγραφής – QR code

Με την υποστήριξη